سید ابراهیم سیدی

بدن ساز حرفه ای

نماینده رسمی wisser

مربی بدن سازی

سید ابراهیم سیدی

بدن ساز حرفه ای

نماینده رسمی wisser

مربی بدن سازی

تماس با من
  • آدرس: خراسان رضوی ، مشهد ، مجتمع پاژ ، واحد 1202
  • ایمیل: ebrahimseyedi.ir@gmail.com
  • تلفن همراه: 1600 506 0915
  • تلفن ثابت: 2925 702 0513