سید ابراهیم سیدی

بدن ساز حرفه ای

نماینده رسمی wisser

مربی بدن سازی

سید ابراهیم سیدی

بدن ساز حرفه ای

نماینده رسمی wisser

مربی بدن سازی

  • آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد ۱۸، ابتدای بلوار هنرستان، داروخانه دکتر متولی حقی.
  • ایمیل: ebrahimseyedi.ir@gmail.com
  • تلفن همراه: 1600 506 0915
  • تلفن ثابت: 05138649223